Bài Tập - Lưng - Kéo Tạ Đơn Tập Lưng Từng Bên - Junie HLV Ryan Long Fitness

Độ khó bài tập

  • Nhóm cơ tác động : Cơ Lưng, Cơ Tay Trước, Cơ Cẳng Tay
  • Dụng cụ : Tạ đơn

Hãy xem kỹ video hướng dẫn để có thể thực hiện bài tập
chính xác - hiệu quả - an toàn - đúng kỹ thuật .
HLV Ryan Long Fitness