Bài Tập - Ngực - Đẩy Ngực Tạ Đơn Nặng Ghế Ngang - Junie HLV Ryan Long Fitness

Độ khó bài tập

  • Nhóm cơ tác động : Cơ Ngực, Cơ Vai, Cơ Tay Sau
  • Dụng cụ : Tạ đơn

Hãy xem kỹ video hướng dẫn để có thể thực hiện bài tập
chính xác - hiệu quả - an toàn - đúng kỹ thuật .
HLV Ryan Long Fitness

Cấp 3

Bài Ngực 3: Ép ngực tạ đơn ghế ngang - 159 calo
Hiệp tập Mức tạ Số lần Thời gian nghỉ Thời gian bài tập
Hiệp 1 12 kg 10 cái 60 giây
Hiệp 2 16 kg 10 cái 60 giây
Hiệp 3 20 kg 10 cái 60 giây 8 phút
Hiệp 4 20 kg 10 cái 60 giây
Nếu bạn không có mức tạ như trong bảng bài tập, hãy chọn mức gần nhất có thể - Nếu mức tạ là 0kg tức là bài tập không cần dùng tạ.