Deadlift Kéo Mông Tạ Đơn - HLV Ryan Long Fitness

Độ khó bài tập

  • Nhóm bài tập : NHÓM B
  • Bội số BSCal : 4
  • Chỉ số RJT5s : 20.5
  • Mức tạ : xx kg mỗi bên
  • Số lần : xx cái
  • Nhóm cơ tác động : Cơ Mông, Cơ Đùi Sau, Cơ Lưng Dưới
  • Dụng cụ : Tạ Đơn

Hãy xem kỹ video hướng dẫn để có thể thực hiện bài tập
chính xác - hiệu quả - an toàn - đúng kỹ thuật .
HLV Ryan Long Fitness

Các Bài Tập Liên Quan