Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Lịch Tập Tạ Tay Hướng Lên Trên Cho Nữ.

Tổng quát ngày tập trong 1 tuần

Video hướng dẫn NGÀY 1

Ngày 1 : 4 Mông Đùi + 3 Bụng

Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 18 kg15 cái30 giây
Hiệp 28 kg15 cái30 giây
Hiệp 38 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 48 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 13 kg15 cái30 giây
Hiệp 23 kg15 cái30 giây
Hiệp 33 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 43 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 110 kg15 cái30 giây
Hiệp 210 kg15 cái30 giây
Hiệp 310 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 410 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 15 kg15 cái30 giây
Hiệp 25 kg15 cái30 giây
Hiệp 35 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 45 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 12 kg15 cái30 giây
Hiệp 22 kg15 cái30 giây
Hiệp 32 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 42 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 12 kg15 cái30 giây
Hiệp 22 kg15 cái30 giây
Hiệp 32 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 42 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 12 kg15 cái30 giây
Hiệp 22 kg15 cái30 giây
Hiệp 32 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 42 kg15 cái30 giây

Hoàn thành NGÀY 1

Video hướng dẫn NGÀY 2

Ngày 2 : 1 Ngực + 2 Vai + 2 Lưng + 2 Tay sau

Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 14 kg15 cái30 giây
Hiệp 24 kg15 cái30 giây
Hiệp 34 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 44 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 13 kg15 cái30 giây
Hiệp 23 kg15 cái30 giây
Hiệp 33 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 43 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 12 kg15 cái30 giây
Hiệp 22 kg15 cái30 giây
Hiệp 32 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 42 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 18 kg15 cái30 giây
Hiệp 28 kg15 cái30 giây
Hiệp 38 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 48 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 12 kg15 cái30 giây
Hiệp 22 kg15 cái30 giây
Hiệp 32 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 42 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 13 kg15 cái30 giây
Hiệp 23 kg15 cái30 giây
Hiệp 33 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 43 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 12 kg15 cái30 giây
Hiệp 22 kg15 cái30 giây
Hiệp 32 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 42 kg15 cái30 giây

Hoàn thành NGÀY 2

Video hướng dẫn NGÀY 3

Ngày 3 : 5 Mông đùi + 2 Bụng

Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 18 kg15 cái30 giây
Hiệp 28 kg15 cái30 giây
Hiệp 38 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 48 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 15 kg15 cái30 giây
Hiệp 25 kg15 cái30 giây
Hiệp 35 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 45 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 15 kg15 cái30 giây
Hiệp 25 kg15 cái30 giây
Hiệp 35 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 45 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 15 kg15 cái30 giây
Hiệp 25 kg15 cái30 giây
Hiệp 35 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 45 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 15 kg15 cái30 giây
Hiệp 25 kg15 cái30 giây
Hiệp 35 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 45 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg15 cái30 giây
Hiệp 20 kg15 cái30 giây
Hiệp 30 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 40 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg15 cái30 giây
Hiệp 20 kg15 cái30 giây
Hiệp 30 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 40 kg15 cái30 giây

Hoàn thành NGÀY 3

Ngày 4 : Nghỉ hoàn toàn cho cơ thể phục hồi

Video hướng dẫn NGÀY 5

Ngày 5 : 3 Bụng + 4 Cardio

Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 12 kg15 cái30 giây
Hiệp 22 kg15 cái30 giây
Hiệp 32 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 42 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg15 cái30 giây
Hiệp 20 kg15 cái30 giây
Hiệp 30 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 40 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg15 cái30 giây
Hiệp 20 kg15 cái30 giây
Hiệp 30 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 40 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg15 cái30 giây
Hiệp 20 kg15 cái30 giây
Hiệp 30 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 40 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg15 cái30 giây
Hiệp 20 kg15 cái30 giây
Hiệp 30 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 40 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg20 cái30 giây
Hiệp 20 kg20 cái30 giây
Hiệp 30 kg20 cái30 giây5 phút
Hiệp 40 kg20 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg15 lần30 giây
Hiệp 20 kg15 lần30 giây
Hiệp 30 kg15 lần30 giây5 phút
Hiệp 40 kg15 lần30 giây

Hoàn thành NGÀY 5

Video hướng dẫn NGÀY 6

Ngày 6 : 2 Cardio + 3 Mông Đùi + 2 Bụng

Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg15 lần30 giây
Hiệp 20 kg15 lần30 giây
Hiệp 30 kg15 lần30 giây5 phút
Hiệp 40 kg15 lần30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg15 lần30 giây
Hiệp 20 kg15 lần30 giây
Hiệp 30 kg15 lần30 giây5 phút
Hiệp 40 kg15 lần30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 110 kg15 cái30 giây
Hiệp 210 kg15 cái30 giây
Hiệp 310 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 410 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 15 kg15 cái30 giây
Hiệp 25 kg15 cái30 giây
Hiệp 35 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 45 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 15 kg15 cái30 giây
Hiệp 25 kg15 cái30 giây
Hiệp 35 kg15 cái30 giây5 phút
Hiệp 45 kg15 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 10 kg20 cái30 giây
Hiệp 20 kg20 cái30 giây
Hiệp 30 kg20 cái30 giây5 phút
Hiệp 40 kg20 cái30 giây
Hiệp tậpMức tạSố lầnThời gian nghỉThời gian bài tập
Hiệp 12 kg15 lần30 giây
Hiệp 22 kg15 lần30 giây
Hiệp 32 kg15 lần30 giây5 phút
Hiệp 42 kg15 lần30 giây

Hoàn thành NGÀY 6

Ngày 7 : Nghỉ hoàn toàn cho cơ thể phục hồi