Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Bài tập máy kéo lưng cáp
Cable Back Machine Exercise

Option 1 : Nắm rộng tập lưng
*Mức tạ cho Nữ
+Hiệp 1 : 10kg x 15 lần
+Hiệp 2 : 15kg x 12 lần
+Hiệp 3 : 20kg x 10 lần
///Thời gian hoàn thành : 5 phút

Option 2 : Nắm thấp tập lưng
*Mức tạ cho Nữ
+Hiệp 1 : 10kg x 15 lần
+Hiệp 2 : 20kg x 12 lần
+Hiệp 3 : 25kg x 10 lần
///Thời gian hoàn thành : 5 phút

Option 3 : Nắm V cao tập lưng
*Mức tạ cho Nữ
+Hiệp 1 : 10kg x 15 lần
+Hiệp 2 : 15kg x 12 lần
+Hiệp 3 : 20kg x 10 lần
///Thời gian hoàn thành : 5 phút