Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Meal Plan 800 Calo 3 - 4 Bữa 1 Ngày

Tuần 1 - Meal Plan 800 - 900 Calo 1 Ngày

Ngày 1
823
calo

Ngày 2
812
calo

Ngày 3
820
calo

Ngày 4
862
calo

Ngày 5
880
calo

Ngày 6
875
calo

Ngày 7
907
calo

Tuần 2 - Meal Plan 800 - 900 Calo 1 Ngày

Ngày 1
830
calo

Ngày 2
785
calo

Ngày 3
829
calo

Ngày 4
865
calo

Ngày 5
881
calo

Ngày 6
924
calo

Ngày 7
949
calo

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: