Kiểm tra Sức Khỏe

Tập thử Miễn Phí

Mua Khóa Học

Trang Chủ

Tính BMI

Khoá Học

Tập Thử

Cấp độ 1 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Nghỉ

Thứ 6
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ

Cấp độ 2 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Nghỉ

Thứ 3
Nghỉ

Thứ 6
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ

Cấp độ 3 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 7
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ

Cấp độ 4 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 7
Nghỉ

Chủ Nhật
Nghỉ

Cấp độ 5 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 5
Tập

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ

Cấp độ 6 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 5
Tập

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ

Cấp độ 7 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 5
Tập

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ

Cấp độ 8 - (Hãy nhấp vào vòng tròn để vào ngày tập)

Thứ 3
Tập

Thứ 4
Nghỉ

Thứ 5
Tập

Thứ 6
Tập

Thứ 7
Tập

Chủ Nhật
Nghỉ