Nữ tập thử Nhẹ
4 bài 220 Calo 24 phút

Nữ tập thử Vừa
4 bài 350 Calo 25 phút

Nữ tập thử Khó
5 bài 230 Calo 25 phút

Nữ tập thử Nâng Cao
5 bài 360 Calo 32 phút

Nam tập thử Nhẹ
4 bài 350 Calo 20 phút

Nam tập thử Vừa
4 bài 370 Calo 24 phút

Nam tập thử Khó
5 bài 440 Calo 25 phút

Nam tập thử Nâng Cao
5 bài 490 Calo 35 phút